Òîâàðîâ: 0 íà ñóììó 0.00 ðóá.

Öåïü óñèëåííîé êîíñòðóêöèè.
Öåïü óñèëåííîé êîíñòðóêöèè. Ñ âûñîêèì êîýôôèöèåíòîì ïðî÷íîñòè ïðè ðàñòÿæåíèè è äëèòåëüíûì ñðîêîì ýêñïëóàòàöèè.
 
  ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÄÀÍÍÛÅ
428NZ  
Èñêëþ÷èòåëüíî ïðî÷íàÿ äëÿ ñïîðòèâíûõ ìîòîöèêëîâ ñ îáú¸ìîì äâèãàòåëÿ íå áîëåå 125 ñì3.
Pin Length (F) Roller Diameter (D) Plate Thickness (T) Roller Link Width (W) Pitch (P)
18.9mm 8.5mm 2mm 7.94mm 12.7mm

520NZ  
Öåïü óñèëåííîé êîíñòðóêöèè äëÿ äâèãàòåëåé ñ îáú¸ìîì 125-600 ñì3, òàêæå è äëÿ Off Road. Ñ âûñîêèì êîýôôèöèåíòîì ïðî÷íîñòè ïðè ðàñòÿæåíèè è äëèòåëüíûì ñðîêîì ýêñïëóàòàöèè.
Pin Length (F) Roller Diameter (D) Plate Thickness (T) Roller Link Width (W) Pitch (P)
18.35mm 10.2mm 2.2mm 6.35mm 15.875mm

525NZ  
Öåïü óñèëåííîé êîíñòðóêöèè äëÿ äâèãàòåëåé ñ îáú¸ìîì 125-600 ñì3, òàêæå è äëÿ Off Road. Ñ âûñîêèì êîýôôèöèåíòîì ïðî÷íîñòè ïðè ðàñòÿæåíèè è äëèòåëüíûì ñðîêîì ýêñïëóàòàöèè.
Pin Length (F) Roller Diameter (D) Plate Thickness (T) Roller Link Width (W) Pitch (P)
20.6mm 10.22mm 2.4mm 7.93mm 15.875mm

420NZ  
Óñèëåííàÿ öåïü äëÿ ñïîðòèâíûõ ìîòîöèêëîâ ìîòîêðîññ ñ îáúåìîì 80 ñì3.
Pin Length (F) Roller Diameter (D) Plate Thickness (T) Roller Link Width (W) Pitch (P)
16.75mm 7.77mm 1.8mm 6.35mm 12.7mm

530NZ  
Pin Length (F) Roller Diameter (D) Plate Thickness (T) Roller Link Width (W) Pitch (P)
22.55mm 10.22mm 2.4mm 9.53mm 15.875mm

  ÑÎÂÌÅÑÒÈÌÎÑÒÜ
428NZ  
AJP:  125 Black Bird 04-05 • 125 Enduro PR4 06-09 • 125 Enduro PRO PR3 08-09 • 125 SM 04-08 • 125 Supermoto PRO PR3 08-09 •

APRILIA:  80 RC Öåïü 428 80-81 • 80 RX (liquid cooling) 82 •

BENELLI:  125 Jarno  •

BETA:  125 ALP 00 • 125 ALP 01-03 • 125 ALP 01-03 • 125 Alp 01-03 • 125 REV 3 04-05 • 125 RR 06-09 • 125 RR  10-12 • 125 RR Motard 10-12 • 125 SM M4 06-09 • 125 Techno 98- • 125 Trial 98- • 125 Zero 98- • 50 RR  97 • 50 RR  98-01 • 50 RR Racing " Alu " 03-06 • 50 RR SM 01 • 50 RR SM 98-00 • 80 EVO 09-10 • 80 REV 02-08 •

CAGIVA:  125 Elefant 84-88 • 125 Roadster 94- • 125 Stella  •

DAELIM:  100 Altino 99-04 • 125 Roadsport 08-09 • 125 Roadwin 04-06 • 125 Roadwin 07-12 • 125 VC-S  95-97 • 125 VL Daystar 01-07 • 125 VL Daystar II 08-12 • 125 VM Solution 06 • 125 VS 98-99 • 125 VT 99-03 •

DERBI:  125 Cross City 08-09 • 125 GPR 4 stroke 09-10 • 125 GPR Nude 04-08 • 125 GPR Racing 04-09 • 125 Mulhacen Alloy wheels 07-09 • 125 Mulhacen spokes wheels 07-09 • 125 Senda Baja Enduro 08-09 • 125 Senda Baja SM 08-09 • 125 Senda DRD SM 4 stroke 09-10 • 125 Senda SM 4T 04-05 • 125 Senda TRAIL 4T 04-05 • 125 Terra 07-09 •

FANTIC:  125 Raider FM285 84 • 125 TL Professional  • 125 Trial / KRO 87-88 • 125 Trial Clubman 89 • 125 Trial Clubman 96 • 125 Trial Section  • 125 Trial TX250  • 50 Caballero old model  • 50 FC 01 98 • 80 RS TX380 82 • 80 RSX FM281 82 • 80 Trial (old model)  •

GILERA:  125 Coguar 99-02 • 125 Fast Bike  • 125 KK-KZ 86-89 • 125 RTX / RRT / RX 85-88 •

HARLEY-DAVIDSON:  125 SST  • 125 SXT  • Harley - Cagiva 125  •

HARTFORD:  125 VSX  •

HM / HONDA:  CRE 50 Baja 03-12 • CRE 50 Baja RR 09-12 • CRE 50 End 01 • CRE 50 End 02 • CRE 50 Six 04-12 • CRE F 125 RR 4T 11-11 • CRE F 125 X 4T 09-11 • CRM 50 Derapage  02 • CRM 50 Derapage  03-12 • CRM 50 Derapage Competition 04-11 • CRM 50 Derapage RR 09-12 • CRM F 125 RR 4T 11-12 • CRM F X 125 4T 09-12 •

HONDA:  CB 125 K5 / JX 75-81 • CB 125 N 79 • CB 125 S 76-85 • CB 125 S3 76-85 • CB 125 T 78-82 • CB 125 T2 79-82 • CB 125 TD 82-88 • CBF 125 A-B 10-12 • CBF 125 9 09 • CBR 125 R 4-9 04-09 • CBR 125 R A-B 10-12 • CG 125  77-84 • CG 125  92-97 • CG 125 W 98 • CG 125 Brazil / JC18 88-91 • CG 125 ES 4,5,6 04-06 • CG 125 R Brazil 98-99 • CLR 125 City Fly W,X,Y,1 98-01 • CM 125 C Custom 83-99 • CM 125 T 81-82 • CR 80 R T Öåïü 428 chain  96-02 • CR 80 R2 T-2 Big Wheels Öåïü 428 96-02 • CR 85 R 3,4,5 Öåïü 428 chain  03-05 • CR 85 R 6,7 Öåïü 428 chain  06-07 • CR 85 R-B 3,4, Öåïü428 03-04 • CR 85 R-B 5,6,7 Öåïü 428 05-07 • CRF 100 4,5,6,7,8,9 04-09 • CRF 100 A-B 10-12 • EZ 90 CUB 91-92 • MTX 125 RW D,F,H,L 83-86 • NX 125  89-99 • SL 125  76-80 • TD 125  82-88 • TL 125  82 • TL 125  83-88 • TL 125  89 • XL 125 J 88 • XL 125 K2,K3 78-79 • Xl 125 R Paris Dakar 84-97 • XL 125 R Pro Link 82-87 • XL 125 S Z,A,B,C 79-82 • XL 125 S / XR  • XL 125 S / XR  • XLR 125 R V,W,X,Y,1 97-01 • XR 100 R 99-03 • XR 125 L 3,4,5,6,7 03-07 •

HRD:  50 Enduro 03-09 • 50 GS -97 • 50 SM 03-09 • 50 Sonic 2 Enduro 98-02 • 50 Sonic 2 SM 98-02 •

HUSQVARNA:  CH 125 SM RACING 05 • CH 125 WXE 05 • CH 50 WXE 02-05 •

HYOSUNG:  GF 125  99 • GS 125  95-98 • GT 125 Comet 03-10 • GT 125 R 06-10 • GV 125 Aquila 01-10 • GV 125 Cruise  95-98 • GV 125 Cruise II 99 • RT 125 Karion 03-10 • XRX 125 99 •

JINCHENG:  ABILA 125  07-08 •

KAWASAKI:  AR 125 LC A1-A8,B1-B7 82-94 • AR 125 LC B8 94 • BN 125 Eliminator A1-A6  98-03 • BN 125 Eliminator A7-A8  04-07 • D-TRACKER 125 10-11 • KDX 125 A1-A4 90-93 • KDX 125 B1-B6  94-99 • KE 100  82-94 • KE/KS 125  76-87 • KH 125 A1-A4 77-82 • KLX 125  10-11 • KMX 125 A1-A5,B1-B9 86-98 • KMX 125 B10-B12 99-01 • KX 100 A1,A2 Öåïü 428 89-90 • KX 100 B1-B6 Öåïü 428 91-96 • KX 100 B6 Öåïü 428 96 • KX 100 B7 Öåïü 428 97 • KX 100 C1-C3 Öåïü 428 98-11 • KX 100 J1,N2 Öåïü 428 87-88 • KX 80 B1,B2 79-80 • KX 80 E1 Öåïü 428 83 • KX 80 E2 Öåïü 428 84 • KX 80 E3 Öåïü 428 85 • KX 80 G1,G2 Öåïü 428 86-87 • KX 80 L2,L3,K1-K7 Small wheels Öåïü 428 89-97 • KX 80 T1-T7 Big wheels Öåïü 428 92-97 • KX 80 W1,W2,W3 Small wheels Öåïü 428 98-00 • KX 80 Y1-Y3 Big wheels Öåïü 428 98-00 • KX 85 A1,A2 Small wheels Öåïü 428 01-02 • KX 85 A3,A9,AAF-ACF Small wheels Öåïü 428 03-12 • KX 85 B1-B9,BAF-BCF Big wheels Öåïü 428 01-12 •

KREIDLER:  ENDURO 125 DD 08-11 • ENDURO 125 DD 80 kmh Germany 08-11 • STREET 125 DD 09-12 • STREET 125 DD 80 kmh Germany 09-12 • SUPERMOTO 125 DD 08-12 • SUPERMOTO 125 DD 80 kmh Germany 08-12 •

KTM:  105 SX 04-06 • 80 MX Big wheels 86-90 • 80 MX Small wheels 86-90 • 85 SX Big wheels 03-11 • 85 SX Small wheels 03-11 • EXC 50  96 •

KYMCO:  125 CK 04-05 • 125 Pulsar 00-07 • 125 Quannon 07-08 • 125 Sector 97-98 • 125 Stryker  • 125 Zing 07-08 • 125 Zing / Meteorit / Hipster 97-06 • KXR 50  04-07 • KXR 90 04-05 • Maxxer 90 05-07 •

MALAGUTI:  125 X3-Enduro 09 • 125 X3-Motard 09 •

MBK:  50 X-Limit SM Öåïü 428 02 •

MH:  125 Duna Enduro 09-10 • 125 Duna Sm 09-10 • 125 Duna Trail 09-10 • 125 KN1 10 • 125 MH7 Naked air 09-10 • 125 MH7 Naked LC  09-10 • 125 RX R  09-10 •

MONTESA:  123 Cota  •

MuZ:  125 RT Alloy Wheels 01-06 • 125 RT Spokes Wheels  03 • 125 RT Striker 06-07 • 125 SM 03-07 • 125 SX  05-07 •

PEUGEOT:  125 XPS CT 06 • 50 XPLC  •

RIEJU:  125 Marathon  09-10 • 125 Marathon SM 09-10 • 125 Naked 06-08 • 125 RS2  06-08 • 125 SMX  05-08 • 125 Tango 08-09 •

SACHS:  125 ZZ  •

SCORPA:  125 SY F 03-04 • 125 TY-S F 04-05 •

SHERCO:  125 city corp 04-05 • 125 city corp 07-09 • 125 city corp SM 07-09 • 50 SM 03-09 • 50 Enduro 03-09 •

SHUNLAN:  125 CL3A  •

SUZUKI:  DR 125 SM 08-12 • DR 125 S Z,D 83-84 • DR 125 SE R,S,T,V,W,X,Y 94-00 • DR 125 SF Raider 86-88 • DR-Z 125 L 08-09 • DS 125  79-81 • DS 80   • GN 125  82-96 • GN 125 97-00 • GP 125  77-95 • GS 125  82-95 • GT 125 A,B,C,L,M,N 74-81 • GT 80 L Chopper  • GZ 125 Marauder W,X,Y,K1aK7  98-08 • JR 80  • RG 125 G,H,J,K,L,M,N 85-86 • RG 125 FUN Wolf N,P,R,S,T  92-96 • RG 80   • RG 80 Gamma 84-93 • RM 100 Öåïü428 03 • RM 80 D Small wheels 83 • RM 80 E,F Small wheels 84-85 • RM 80 G,H,J Öåïü428 Small wheels 86-88 • RM 80 H D,E,F,G Big wheels 83-86 • RM 80 K-K1 Small wheels 89-01 • RM 80 N,T,X 79-81 • RM 80 T,V,W,X,Y,K1 Big wheels 96-01 • RM 80 Z 82 • RM 85 K2 -K9 Big wheels 02-09 • RM 85 K2 -K9 Small wheels 02-09 • RM 85 L0-L2 Big wheels 10-12 • RT 80 Ovni  • RV 125   • RV 125 VAN-VAN K3 -K6 03-06 • RV 125 VAN-VAN K7 -K9 07-09 • RV 125 VAN-VAN L0 10 • RV 90   • SP 125  82-83 • SP 125  86-88 • TS 125 K,L,M,A,B,C 76-78 • TS 125 C / ER 78-81 • TS 125 R L,M,N,P,R,S,T 90-96 • TS 125 X  84-91 • TS 80 ER Trail  • TS 80 X RH  • TU 125 X Volty 99 • VL 125 Intruder X,Y,K1aK7  99-07 •

SYM:  XS 125 K 08-09 •

TM:  80  • 80/85 Small wheels 01-05 •

YAMAHA:  DT 125 E 74 • DT 125 E 74 • DT 125 F 75-76 • DT 125 F 75-76 • DT 125 LC1 82-83 • DT 125 LC2 84 • DT 125 LC3 85-88 • DT 125 MX 80-91 • DT 125 R 88 • DT 125 R 89-92 • DT 125 R E 89-06 • DT 125 Tenere 88 • DT 125 X 05-06 • DT 80 LC 83-84 • DT 80 LC2 85-94 • RD 125 LC 82-85 • RD 125 LC YPVS 86-89 • RD 125 T 73-75 • RDX 125 1E7 75-77 • RDX 125 2R6 78-81 • RS 125  75-84 • SR 125 SE 82-03 • SR 125 SE  83-90 • TDR 125  89-91 • TDR 125 DeltaBox 92-01 • TT 125 R SW Small wheels 00-01 • TT 125 R SW Small wheels 02-08 • TT 125 R LW Big wheels 01-02 • TT 125 R LW Big wheels 03-12 • TT 125 R LW E Big wheels 11-12 • TW 125  02-06 • TW 125  98-01 • TY 125 76-89 • TZR 125  87-91 • TZR 125 R  92-93 • TZR 125 R 94-99 • TZR 125 RR 94-97 • TZR 80  92-95 • TZR 80 RR 96 • WR 125 R 09-11 • WR 125 X 09-11 • XT 125  82-87 • XT 125  88-91 • XT 125 R 05-09 • XT 125 X 05-09 • XVS 125 Dragstar 00-05 • YBR 125  07-12 • YBR 125 4 FT 05-06 • YBR 125 CUSTOM 08-10 • YZ 80 E,F,G,H,J,K,L,M,N 93-01 • YZ 80 F-N Big wheels 94-01 • YZ 80 G 80 • YZ 80 H,J 81-82 • YZ 80 K 83 • YZ 80 L 84 • YZ 80 N 85 • YZ 80 S,T,U,W,A,B,D 86-92 • YZ 85 P,Q,R,V,W,X Small wheels 02-12 • YZ 85 P,Q,R,T,V,W,X Big wheels 02-12 • YZF-R 125 08-11 •

ZONGSHEN:  ZS 125 GY 05-06 •

520NZ  
ADLY:  300 THUNDERBIKE 04-05 •

AEON:  220 COBRA 05-06 •

AJP:  125/200 Enduro PR4 Renforced 04-09 •

APRILIA:  125 AF1 Sintesi / Replica 89 • 125 AF1 / F 40 92-93 • 125 AF1 / Replica 88 • 125 Classic  • 125 ETX 99-02 • 125 Futura / Europa 90-94 • 125 MX 03-07 • 125 MX 83 • 125 MX 84 • 125 MX 85 • 125 Pegaso 89-91 • 125 Pegaso 92 • 125 Red Rose 89-95 • 125 RS 06-11 • 125 RS 99-05 • 125 RS Extrema 96-98 • 125 RX  08-11 • 125 RX 86-88 • 125 RX 92- • 125 RX E 93-99 • 125 RX R 90-92 • 125 SX 08-10 • 125 Tuareg 86-88 • 125 Tuareg Rally 90-94 • 125 Tuareg Wind 88 • 125 Tuareg Wind AE 89-90 • 125 Tuono 04-07 • 240 Climber 89-95 • 250 MX 83 • 250 MX 84 • 250 MX 85 • 250 RS 95-03 • 250 RS CUP 95-03 • 250 Tuareg 86-89 • 280 Climber 89-95 • 300 TX Rotax 87-89 • 310/311/240TX/312TXR 86- • 350 ETX 3.35 / 6.35 86- • 350 ETX 4.35 86- • 350 ETX Tuareg Wind 88-89 • 450 RXV 06-09 • 450 SXV 06-09 •

BAROSSA:  170 Baja 03-04 • 170 Magna 03-05 • 250 Puma Inverse 06-07 • 250 Quaterback 03-04 • 250 Quaterback Inverse 06-07 • 250 Silverhawk 03-05 • 250 Silverhawk Inverse 06-07 •

BETA:  125 EVO 09-11 • 125 REV 3 06 • 125 REV 3 07-08 • 200 Alp 98-99 • 200 Alp 4T 00-03 • 200 Evo 09-12 • 240 Alp 97 • 240 Alp 98 • 240 Super T  • 240 Techno 96-97 • 240 TR 32 85 • 240 TR 33/34 86-88 • 240 TR 34/34R/35 89 • 240 Zero/Gara 92-93 • 240 Zero/Syntesi 90-91 • 240/270 Techno 98-00 • 247 REV 3 01-02 • 250 EVO 09-12 • 250 REV 3 03-04 • 250 REV 3 05 • 250 REV 3 06-08 • 250 RR 05-07 • 270 REV 3 03-04 • 270 REV 3 05 • 270 REV 3 06-08 • 290 EVO 09-10 • 350 Jonathan 01-02 • 350 Jonathan 03-04 • 400 RR 05-09 • 400 RR 10-12 • 450 RR 05-09 • 450 RR 10-12 • 520 RR 10-12 •

BMW:  G 450 X 08-09 •

BOMBARDIER / CAN AM:  200 rally 04-06 • 450 DS 08 •

CAGIVA:  125 Aletta oro 85-87 • 125 Blues custom 87-95 • 125 Cruiser 87-89 • 125 Freccia C10 88 • 125 Freccia C12 89-92 • 125 K7 92-93 • 125 Mito 04-08 • 125 Mito 90-91 • 125 Mito SP525 09-10 • 125 Mito EV 00-03 • 125 Mito EV 92-99 • 125 N  90-92 • 125 Planet 00-03 • 125 Planet 3 spokes 97-98 • 125 Planet 6 spokes 99 • 125 Raptor 04-09 • 125 Super City 91-99 • 125 Tamanaco 88-91 • 125 W8 92-95 • 125 W8 R trail 96 • 125 WMX 82 • 125 WMX 83 • 125 WMX 85-86 • 125 WMX 87-88 • 125 WMX 89-92 • 125 WRX (air) 82 • 250 WMX 87-88 • 250 WMX 89-90 • 350 Elefant 85-88 • 350 T4 87-92 • 350 W12 93-96 •

DERBI:  250 DXR 05 •

DUCATI:  350 SS/ Sport 92-95 • 400 SS 92-95 •

FANTIC:  240 Trial TX450  • 241 Trial  • 243 Trial 87 • 245 Trial / 247 KRO 89-90 • 247 Trial 90 • 249/249 R Section Caosta 95-97 • 300 Trial FM 403 84 • 301 Trial Mono 86 • 303 Trial 87 • 305 / 307 Trial KRO 89-90 • 403 Coach (disk)  • 403 Coach (drum)  •

GAS-GAS:  125 CR Cross 94-95 • 125 EC Enduro 03-12 • 125 Enduro 01-02 • 125 Enduro 99 • 125 JT12 / TXT  • 125 MC Cross 02 • 125 MC Cross 03-05 • 125 Pampera 02-04 • 125 Pampera 92-01 • 125 SM 02-03 • 125 TXT 02-03 • 125 TXT Trial 04- • 125 TXT Trial 05-10 • 125 TXT (JT12) 00 • 160 JT16 93-94 • 200 EC Enduro 00-02 • 200 EC Enduro 03-10 • 200 TXT Trial 00 • 200 TXT Trial 02-03 • 240 JT25 Trial 95 • 240 Trial 91 • 240 Trial 92 • 249 TXT Trial 99-01 • 250 EC Enduro  01-12 • 250 EC Enduro 4 stroke 10 • 250 EC Enduro 97-00 • 250 Enduro 96 • 250 MC Cross 02 • 250 MC Cross 03-05 • 250 Pampera 01 • 250 Pampera 02-03 • 250 TXT Trial 02-10 • 250 Wild Quad 04 • 270 TX Trial 96-99 • 280 TXT Trial 00-01 • 280 TXT Pro Trial 02-10 • 280 TXT Pro Trial 08-10 • 300 EC Enduro 00 • 300 EC Enduro  01-12 • 300 TXT Trial 04-10 • 300 Wild Quad 04-05 • 320 TX Contact Trial 98 • 321 TXT Trial 00-01 • 400 FSE EC Enduro 02 • 400 FSE SM 02 • 400 Wild Quad 03 • 450 FSE EC Enduro 03-12 • 450 FSE SM 03-04 • 450 Wild Quad 04-05 •

GILERA:  125 Free Style  • 125 MX-1 / MX-R 88-92 • 125 RC 90-93 • 125 SP 01,SP 02  88-92 • 125 XR1 / XR2 88-93 • 350 ER, Dakota 85-89 •

HM / HONDA:  CRE 125 R  03 • CRE 125 R  04-06 • CRE 125 RR 2T  11 • CRE 250 F 04-09 • CRE 250 F 10 • CRE 250 F- X starter 05-10 • CRE 250 R  03 • CRE 250 R  04-06 • CRE 300 X starter 09-10 • CRE 450 F 03 • CRE 450 F  04-08 • CRE 450 F  09-10 • CRE 450 F- X starter 05-10 • CRF 230 EASY  04-09 • CRM 125 R  04-06 • CRM 125 RR 2T  11 • CRM 250 R 04 • CRM 450 F 04-08 • CRM 450 F-X starter 07-08 • DALARA 400 06-07 •

HONDA:  CA 125 Rebel S,T,V,W,X 95-99 • CB 200  76-79 • CB 250 Two Fifty N,M-1 91-01 • CB 250 NIGHTHAWK  • CB 250 N 81-83 • CB 250 R 96-97 • CB 250 RS A 4 screw 80-83 • CB 250 RS B 6 screw 83 • CB 400 N B,C,D 81-83 • CB 400 SF/1 Öåïü 520 90- • CBF 250 04-05 • CBR 250  86- • CBR 400 F Öåïü 520 89-93 • CBR 400 RR J,K,L Öåïü 520 90- • CBX 250   • CL250 S   • CM 250  83-84 • CM 250 TB 82-84 • CM 250 X  99 • CM 400 T B,C,D 81-83 • CMX 250 Rebel  88 • CMX 250 C Rebel  00-12 • CMX 250 C Rebel T,V,W,X,Y 96-99 • CR 125 R 2 02 • CR 125 R 3 03 • CR 125 R 4 04 • CR 125 R 5,6,7 05-07 • CR 125 R B 81 • CR 125 R C 82 • CR 125 R D 83 • CR 125 R E 84 • CR 125 R F 85 • CR 125 R F 85 • CR 125 R G 86 • CR 125 R G 86 • CR 125 R H-T 87-96 • CR 125 R V 97 • CR 125 R W,X 98-99 • CR 125 R Y,1 00-01 • CR 125 R Z,A 79-80 • CR 250 R 2 02 • CR 250 R 3 03 • CR 250 R 4 04 • CR 250 R 5 05 • CR 250 R 6,7 06-07 • CR 250 R B 81 • CR 250 R C 82 • CR 250 R D 83 • CR 250 R E,F 84-85 • CR 250 R G 86 • CR 250 R H 87 • CR 250 R J,K, 88-89 • CR 250 R L,M 90-91 • CR 250 R N,P 92-93 • CR 250 R R,S 94-95 • CR 250 R T,V,W,X,Y,1 96-01 • CR 250 R Z,A 79-80 • CR 450 R B 81 • CRE 250 F- X starter 04-10 • CRE 450 F- X starter 04-10 • CRE 450 F- X starter 12 • CRF 150 03-05 • CRF 150 06-09 • CRF 230 F 4,5,6,7,8,9 04-09 • CRF 250 4,5,6,7,8,9 04-09 • CRF 250 A 10 • CRF 250 B,C 11-12 • CRF 450 R 2,3 02-03 • CRF 450 R 4,5,6,7,8 04-08 • CRF 450 R 9 09-10 • CRF 450 R A,B 10-11 • CRF 450 R C 12 • CRM 125 L,M,N,P,R 90-94 • MBX 125 F / F2 84-86 • MTX 125 R NRJ / Rallye 86-94 • MTX 200 RW 83-86 • NS 125 F/R  85-90 • NSR 125 Y,1 00-01 • NSR 125 F/F2 K,L,M,N 89-92 • NSR 125 R K,L,M,N 89-92 • NSR 125 R P,R,S,T,V,W,X 93-99 • NSR 250 R J,K,L,N 88-93 • NX 250 88-93 • RS 250  93- • RVF 400 RR NC35 Öåïü 520  • TL 200 Reflex  85-86 • TL 200 Reflex Trial version  • TL 200 R Trial version  • TL 200 R / TLM 240  86-87 • TL 250 R  85-87 • TRX 250 R 86-89 • TRX 250 R 91-92 • TRX 250 X 87-92 • TRX 300 EX 93-07 • TRX 400 EX sportrax 00-04 • TRX 400 EX sportrax 05-12 • TRX 450 R/ ER sportrax 04-09 • VFR 400 R3 NC30 Öåïü 520 L,M 90-93 • VT 125 C Shadow X,Y,1-6 99-06 • VT 250 F D,E,F,G 83-86 • XL 125 V Varadero A-B 10-11 • XL 125 V Varadero Y,1 -9 00-09 • XL 200 R B,C,D 81-83 • XL 200 R C 82 • XL 250 K3,K4 73-77 • XL 250 R C,D 82-83 • XL 250 R E,F,G,H 84-87 • XL 250 S Z,A,B 78-81 • XL 350 R E,F,G,H 84-87 • XL 400 R 81 • XL 400 R C 82 • XL 400 S 81- • XR 200 R  86-00 • XR 200 R B,C,D 81-83 • XR 200 R E 84 • XR 250 L 91-93 • XR 250 R L,M,N,P,R,S 90-95 • XR 250 R T,V,W,X,Y,1,2,3,4,5 96-05 • XR 250 R T,V,W,X,Y,1,2,3,4,5 96-05 • XR 250 R B,C,D 81-83 • XR 250 R E,F 84-85 • XR 250 R G,H 86-87 • XR 250 R J,K 88-89 • XR 350 R D,E 83-84 • XR 350 R F,G,H 85-87 • XR 400 R T,V,W,X,Y,1,2,3,4,5 96-05 •

HUSABERG:  FC 350/400/501/600 6 Speed 96-99 • FC 350/400/501/600 6 Speed 97-99 • FC 450 04-07 • FE 350/400/501/600  96-99 • FE 390 e 10-11 • FE 400 00-02 • FE 450 e 03-08 • FE 450 e 09-11 •

HUSQVARNA:  430 Auto  85-89 • CR 125  00-01 • CR 125  02-10 • CR 125  77-82 • CR 125  83-84 • CR 125  85 • CR 125  90-94 • CR 125  90-94 • CR 125  95-97 • CR 125  95-97 • CR 125  98-99 • CR 240 84 • CR 240 85 • CR 250  00-04 • CR 250  84-88 • CR 250  90-91 • CR 250  92-94 • CR 250  95-97 • CR 250  99 • CR 360 92-94 • CR 390/430  80-84 • CR 430  80-84 • SMR 450  04-09 • SMS125  00-10 • TC 250  02-03 • TC 250  04-05 • TC 250  06-08 • TC 250  09-11 • TC 449  10-11 • TC 450  02-10 • TE 250  02-03 • TE 250  04-09 • TE 250  10-11 • TE 310  09-10 • TE 310  11 • TE 350  90-91 • TE 350  92-95 • TE 400  02 • TE 400  98-00 • TE 410  98-01 • TE 449  10-11 • TE 450  02-10 • WR 125  77-82 • WR 125  83-84 • WR 125 90-94 • WR 125 95-97 • WR 125 98-10 • WR 240 84-85 • WR 240/390 77-79 • WR 250 00 • WR 250 01-10 • WR 250  83-84 • WR 250 92-99 • WR 300 09-10 • WR 350 81-88 • WR 360 00 • WR 360 92-99 • WR 390/430 80-84 • WR 400 84 • WR 400 85 • WR 430 80-84 • WRB 125 monochoc 85 • WRE 125 04-10 • WRE 125 94 • WRE 125 95-02 • WRK 125 87 • WRK 125  88 • WRK 125 89 • WRK 240/250 90-91 • WRK 240/260 89 • XC 125 85 • XC 240 85 •

HYOSUNG:  GT 250 Comet 06-10 • GT 250 R 04-10 • GV 250 04-09 •

JCM:  233/333 (disk) 87-87 • 233/333 (disk) 88 • 233/333 (drum) 88 • 240 Europa  • 240 Week End  • 333 87 •

KAWASAKI:  250 KR1 S 90-92 • 250 KX A5,A6,A7 79-81 • 250 KX B1 82 • BJ 250 Estrella 95-00 • EL 250  91-95 • EL 250 F2-F5 96-98 • ER 4 N 11 • GPX 250 (EX) Ninja  88-07 • GPZ 250 (EX) Ninja  86-87 • GPZ 400  84-87 • GPZ 400  84-87 • GPZ 400 R  • KDX 175 A1-A3,B1 80-82 • KDX 200 A1 83 • KDX 200 A2,A3,B1,B2,C1-C3 84-88 • KDX 200 E1-E6 89-94 • KDX 200 H1-H9 95-09 • KDX 220 R A4-A8 79-01 • KDX 250  91-92 • KDX 250  93 • KDX 250 B1 81 • KDX 250 B2 82 • KDX 250 B3,C1-C3 83-85 • KDX 250 D1-D5,E1-E4 91-95 • KDX 420   • KEF 300 Lakota 95-02 • KFX 250 MOJAVE 03-04 • KFX 300 04 • KFX-R 450 (450 KSF ) 07-11 • KL 250 A3-A4,C1-C2 79-85 • KLR 250 D2-D6,D9-D10 85-93 • KLX 250  79-80 • KLX 250  82 • KLX 250 R D1-D6 93-99 • KLX 250 R E1-E3,G1 93-97 • KLX 250 S  06-07 • KLX 250 S T9F -SAF,SBF 09-12 • KLX 300  02-07 • KLX 300 A2-A7  97-01 • KLX 400 R  03-04 • KLX 400 SR 03-04 • KLX-R 450  07-11 • KR 250 KR1 89 • KSF / KFX 400 02-06 • KSF 250  87-02 • KX 125 A6 80 • KX 125 A7 81 • KX 125 B1 82 • KX 125 B2 83 • KX 125 C1 84 • KX 125 D1 85 • KX 125 E1,E2,F1,G1 86-89 • KX 125 H1,H2 90-91 • KX 125 J1,J2 92-93 • KX 125 K1,K2 94-95 • KX 125 K3,K4 96-97 • KX 125 K5,L1 98-99 • KX 125 L2-L4 00-02 • KX 125 M1 03 • KX 125 M2-M3 04-08 • KX 250 C1,C2 83-84 • KX 250 D1 85 • KX 250 D2 86 • KX 250 E1,F1,G1 87-89 • KX 250 H1,H2 90-91 • KX 250 J1,J2 92-93 • KX 250 K1-K3  94-96 • KX 250 K4,K5 97-98 • KX 250 L1-L4 99-02 • KX 250 M1,M2 03-04 • KX 250 R1-R8 05-08 • KXF 250 N1-N2 04-05 • KXF 250 T6F - T8F 06-08 • KXF 250 W9F - XAF 09-10 • KXF 250 YBF-YCF 11-12 • KXF 250 E 04 • KXF 450 D6- 06-10 • KXF 450 EBF-FCF 11-12 • NINJA 250 R (EX)  08-12 • NINJA 400 R ABS 11 • Z 250 LTD C1-C2,G1-G2 81-83 • ZR 400 Xanthus D1  • ZR 400 Zephyr C1-C4  • ZX 400 (Z400F2) C2-C5 84-87 • ZXR 250 Balius   • ZXR 400 L1-L9 91-99 • ZXR 400 H2 90 • ZXR 400 R H1 89-90 • ZZR 250 H1-H11 90-00 •

KTM:  125 Duke 4T 11-12 • 125 Duke / Sting 97- • 125 EGS 99 • 125 EXC 95-97 • 125 EXC 98 • 125 EXC 99-11 • 125 EXE 00 • 125 GS 79 • 125 GS 80-83 • 125 GS 84 • 125 GS 87-89 • 125 GS  90 • 125 GS  91-93 • 125 GS  94-97 • 125 GS XC 85 • 125 GS XC 86 • 125 LC2 96-99 • 125 MC 80-82 • 125 MC 83 • 125 MX 87-90 • 125 MX  91-93 • 125 MX Öåïü 520 84 • 125 MX Öåïü 520 85-86 • 125 Supermoto  • 125 SX 94-97 • 125 SX 98 • 125 SX 99-12 • 144 SX 08 • 150 SX 09-12 • 200 EXC 98-09 • 200 SX 03 • 200 SX 04 • 240 GS 78-80 • 240 GS 81 • 240 MC 81-82 • 240 MX 84 • 240 MX 85-87 • 240 PLMC 83 • 250 EXC 04 • 250 EXC 05-11 • 250 EXC 95 • 250 EXC 96-97 • 250 EXC 98 • 250 EXC EGS 99-03 • 250 EXC-F  02-09 • 250 GS 82-83 • 250 GS 84-86 • 250 GS 87-88 • 250 GS 89 • 250 GS 90 • 250 GS 91 • 250 GS 92-93 • 250 GS 94 • 250 MC 78-80 • 250 MX 88 • 250 MX 89 • 250 MX 90-92 • 250 SX 04 • 250 SX 05-12 • 250 SX 93 • 250 SX 94 • 250 SX 95-98 • 250 SX- F 05-12 • 250 TE  11-12 • 300 EXC 06-11 • 300 EXC E 08 • 300 GS 85-86 • 300 GS 90-93 • 300 GS 94 • 300 GS 95-98 • 300 GS 99 • 300 MX 90-92 • 300 SX 93 • 300 SX 94 • 300 SX 95-04 • 300 TE  11-12 • 350 EXC-F 11-12 • 350 GS 87 • 350 GS 88-89 • 350 SX-F 10-12 • 360 EXC 96-98 • 360 SX 96-98 • 380 EXC  00 • 380 SX 00 • 390 GS 81-82 • 400 Duke 95-96 • 400 EXC  09-10 • 400 EXC Racing 00-06 • 400 LC4 93 • 400 LC4 E 98-99 • 400 SC 99 • 400 SX Racing 00-02 • 420 GS 83 • 420 GS 84 • 440 SX 94 • 450 EXC- R 08 • 450 EXC-F 03-07 • 450 EXC-F 09-11 • 450 SMR 05-08 • 450 SX 03 • 450 SX ATV 08-10 • 450 SX- F 04-12 • 450 XC-W ATV 08-12 • ERT 00-05 • ERT 10-11 • ERT 94-00 •

KYMCO:  KXR 250 03-05 • KXU 250 05 • Maxxer 300 05-08 • MX 150 ER 02-04 • MXU 150  05-07 •

MAICO:  250/390/440 79-80 • 250/390/440/490 81 •

MONTESA:  242 Cota  • 247/248 Cota  • 250 4 RT 05-06 • 309 Cota  • 310/311 Cota  • 314 R 94-96 • 315R 01-03 • 315R 97-00 • 348 Cota  • 349 Cota  •

POLARIS:  250 Trail Blazer 92 • 250 Trail Blazer 93 • 250 Trail Blazer 94 • 250 Trail Blazer 95-99 • 250 Trail Blazer 07/2001> 01-03 • 250 Trail Blazer 2000>07/2001 00-01 • 250 Trail Boss 00-03 • 250 Trail Boss 91-93 • 250 Trail Boss 94 • 250 Trail Boss 95-99 • 300 Xplorer 96-99 • 300 Xpress 96-99 • 325 Trail Boss 00 • 325 Trail Boss 01-02 • 330 Trail Blazer 08-09 • 330 Trail Boss 02-09 • 400 L Sport 94-95 • 400 L Sport 96-99 • 400 Scrambler 96-99 • 400 Scrambler / Trail / Blazer 00-03 • 450 Outlaw 08-09 •

SACHS:  125 Roadster  •

SCORPA:  250 Easy 96-99 • 250 SY racing 04-05 • 250 SY racing 06-07 • 250 Trial  • 295 Works  •

SHERCO:  125 1.25 03-05 • 200 2.0 03 • 250  01 • 250  94- • 250 2.5 02-09 • 290 2.9 03-09 • 320 3,2 06 • SE 250 i  09-10 • SE 250 i  09-10 • SE 450 i  04-09 • SE 450 i  04-09 •

SMC:  170  03-04 • 170 Inverse 05-06 • 250  03-04 • 250 Blast 06-07 • 250 X Road 06-07 •

SUZUKI:  DR 200 S G,H,J,K,M 86-91 • DR 250 L,M,N,P 90-93 • DR 250 S L,M,N,P 90-93 • DR 250 S Z,E,F,G,H 82-87 • DR 250 S E P,R,S 93-95 • DR 250 Z 01-07 • DR 350  90-94 • DR 350 L,M,N,P 90-93 • DR 350 R,S,T,V,W,X 94-99 • DR 350 S L,M,N,P 90-93 • DR 350 S R,S 94-95 • DR 350 SE R,S 94-95 • DR 350 SE T,V,W,X 96-99 • DR 350 SE T,V,W,X 96-99 • DR 400 S T,X,Z 80-82 • DR-Z 400 K1 -K7 00-07 • DR-Z 400 S Y,K1,K2 ,K3 -K7,LO 00-10 • DR-Z 400 SM K5-K7 05-07 • GN 250 F-W 82-98 • GN 400 T,X  80-81 • GSF 250 Bandit M,N,P  91-93 • GSX 250  80-82 • GSX 250 Katana 90-94 • GSX-R 250  89- • GT 250 X7 79-85 • GZ 250 Marauder 99-07 • LT 230 E 87-93 • LT 230 S 85-88 • LT 250 R Quad RACER 85-92 • LT 250 S 89-90 • LT 400 Z Quadsport K9-L0 09-10 • LT 400 Z Quadsport K2-K8 02-08 • LT-R 450 Quadracer K6-K7 06-07 • LT-R 450 Quadracer K8-K9, L0-L1 08-11 • LT-R 450 Quadracer L1 new bv 11-12 • PE 175  81-82 • PE 175  83-84 • PE 250 T,X,Z 80-82 • RG 250 Gamma 86-88 • RGV 250 K,L 89-90 • RGV 250 M,N,P,R,S 91-95 • RM 125 D 83 • RM 125 E 84 • RM 125 F 85 • RM 125 T,X,Z 80-82 • RM 125 G 86 • RM 125 H 87 • RM 125 J,K,L,M 88-91 • RM 125 K4,K5 04-05 • RM 125 K6-K9 06-09 • RM 125 L0-L2 10-12 • RM 125 N,P 92-93 • RM 125 R,S,T 94-96 • RM 125 V,W,X 97-99 • RM 125 Y,K1,K2,K3 00-03 • RM 250 D  83 • RM 250 E,F 84-85 • RM 250 G 86 • RM 250 H 87 • RM 250 J 88 • RM 250 K,L,M,N 89-92 • RM 250 K1,K2,K3 00-03 • RM 250 K4,K5,K7,K8 04-08 • RM 250 N,T 79-80 • RM 250 P 93 • RM 250 R 94 • RM 250 S,T 95-96 • RM 250 V,W 97-98 • RM 250 X  81 • RM 250 X,Y 99-00 • RM 250 Z 82 • RM-Z 250 K4 -K6 04-06 • RM-Z 250 K7-K9 07-09 • RM-Z 250 L0-L1 10-12 • RM-Z 450 K5 -K7 05-07 • RM-Z 450 K8-L2 08-12 • RMX 250 R, K1-K2 89-02 • RMX-Z 450 L0-L2 10-12 • SFV 400 Gladius L0-L1 10-11 • SG 350 N Goose  • SP 370  77-80 • TS 125 R L,M,N,P,R,S,T Öåïü 520 90-96 • TS 185 77-84 • TS 200 R 90-92 • TS 240 X RH 83 • TS 250 X E,F,G,H,J,K 84-89 • TU 250 X V,W,X 97-99 • VL 250 Intruder Y 00 •

SWM:  BPS 240 RS GS  •

TGB:  250 Blade 08-09 • 325 Target 08-09 •

TM:  125 Enduro 00-11 • 125 Enduro 00-11 • 125 Enduro 97-99 • 125 Enduro 97-99 • 125 MC 03-10 • 125 MC 03-10 • 144 Enduro 07-11 • 144 Enduro 07-11 • 144 MX 07-09 • 144 MX 07-09 • 250 Enduro -00 • 250 Enduro -00 • 250 Enduro 05-09 • 250 Enduro 10-11 • 250 Enduro 4T 03-10 • 250 Enduro / MC 01-03 • 250 Enduro / MC 4T 02 • 250 MX 05-09 • 250 MX 4T 05-09 • 300 Enduro 05-07 • 300 Enduro 08-09 • 300 Enduro 10-11 • 300 Enduro / MC 01-02 • 300 MC 03-04 • 300 MX 05-09 • 400 Enduro / MC 4T 02 • 400 Enduro / MC 4T 03-04 • 450 Enduro 4T 05-11 • 450 MX 4T 05-09 •

VOR:  400 Enduro 01 • 400 Enduro 02 •

X'ROAD:  125 Mustang 03-04 • 125 Stinger 03-04 • 150 Mustang 03-04 • 150 Stinger 03-04 • 170 Mustang 03-04 • 170 Stinger 03-04 • 250 Mustang 03-04 • 250 Stinger 03-04 •

YAMAHA:  DT 200 R W,D,E,F,G 88-95 • DT 200 WR 91-97 • DT 250 MX  • DT 400 75-76 • DT 400 MX 77 • FZR 400 R/RR Öåïü520 88-95 • IT 175 D,E,F 77-79 • IT 175 G,H 80-81 • IT 175 G,H,J,K  80-83 • IT 200 L,N,S 84-86 • IT 250 D,E,F  78-80 • IT 250 H,J 81-82 • IT 250 K,L 83-84 • IT 425  80 • RDLC 350 31K 83-85 • RZ 350 C/N 84-85 • SR 250  88-90 • SR 250 91-97 • SR 250 SE  80-84 • SRX 400   • TDR 250  88-90 • TT 250 R 00-04 • TT 250 R 93-99 • TT 250 S -92 • TT 350  86-87 • TT-R 230 05-07 • TT-R 250  99-06 • TY 250 L 84-87 • TY 250 S 88-92 • TY 250 Z 93-96 • TY 350  85-86 • TZ 250 00 • TZ 250 01-07 • TZ 250 72-99 • TZ 350  72-90 • TZR 250  87-89 • WR 125  98 • WR 125 L,M,N 99-01 • WR 125 P,Q 02-03 • WR 200 R D,E,F 92-94 • WR 250 P 02 • WR 250 Q 03 • WR 250 V,A 89-90 • WR 250 Z B,D,E,F,G,H 91-97 • WR 250 Z J,K,L 98-99 • WR 250 Z M,N 00-01 • WR 250 F 07-11 • WR 250 F N,P,Q,R,T,V 01-06 • WR 250 R 08-11 • WR 400 F K 98 • WR 400 F L,M  99-00 • WR 426 F M,N,P 00-02 • WR 450 F 07-11 • WR 450 F Q,R,T,V 03-06 • XJR 400   • XT 240  81 • XT 250  80-83 • XT 350 Öåïü520 85-98 • XT 400  81 • XT 400 4 valve 82-84 • XV 125 Virago 97-01 • XV 250 Virago 89-00 • YF 125 A Breeze 92-04 • YF 125 M Grizzly 04-06 • YFM 250 R 07-12 • YFM 350 R Raptor 05-12 • YFM 350 X T,U Warrior 87-88 • YFM 350 X W-P Warrior 89-04 • YFS 200 Blaster 89-06 • YFZ 450  03-08 • YFZ 450-R  09-12 • YTZ 250 N,S Tri Moto 85-86 • YZ 125 A,B,D 90-92 • YZ 125 D,E,F 77-79 • YZ 125 E 93 • YZ 125 F,G,H 94-96 • YZ 125 G 80 • YZ 125 H,J 81-82 • YZ 125 J,K 97-98 • YZ 125 K 83 • YZ 125 L,M,N 99-01 • YZ 125 L,N 84-85 • YZ 125 P,Q,R 02-04 • YZ 125 S 86 • YZ 125 T 87 • YZ 125 T,V,W,X,Y,Z 05-12 • YZ 125 U 88 • YZ 125 W 89 • YZ 250 A,B,D,E  90-93 • YZ 250 F  94 • YZ 250 G  80 • YZ 250 G 95 • YZ 250 H 81 • YZ 250 H,J 96-97 • YZ 250 J,K,L 82-84 • YZ 250 K 98 • YZ 250 L,M,N 99-01 • YZ 250 N,S 85-86 • YZ 250 P,Q,R,T 02-05 • YZ 250 T,U,V  87-89 • YZ 250 V,W,X,Y,Z 06-12 • YZ 250 F Y,Z 09-12 • YZ 250 F N,P,Q,R 01-04 • YZ 250 F T, V,W,X 05-08 • YZ 400 F K 98 • YZ 400 F L 99 • YZ 426 F M,N,P 00-02 • YZ 450 F Q,R 03-04 • YZ 450 F T 05 • YZ 450 F V,W,X,Y,Z 06-12 • YZF 350 T,U Banshee 87-88 • YZF 350 W-P Banshee 89-06 •

525NZ  
HONDA:  CB 450 DX 89-92 • CB 450 S 86-88 • CB-1 CB 400 F K,L,M  88- • CBR 400 F 89-92 • CBR 400 RR J,K,L 90- • CMX 450 Rebel 86-87 • CMX 450 C Rebel 86-87 • NT 400/650 Bros  94- • NV 400 C Vspeed J,K,L,N,P,R  • RVF 400 RR NC35  • VFR 400 R Pro Arm H,J 87-89 • VFR 400 R3 NC30 L,M 90-93 • VT 400 S 11 •

KAWASAKI:  ZXR 400 R Öåïü 525  •

SUZUKI:  GSF 400 Bandit M,N 91-92 • GSF 400 Bandit P,R,S  93-95 • GSX 400 XS Impulse 88-93 • GSX-R 400 4H  87 • GSX-R 400 Katana 88- • GT 250 K,L,M  73-75 • RF 400  95-99 •

420NZ  
APRILIA:  50 MX SM 03-04 • 50 RS 03-05 • 50 RS 06-12 • 50 RS 99-02 • 50 RS Extrema-Replica Öåïü 420 95-98 • 50 RX  06-12 • 50 RX  99-01 • 50 RX Öåïü 420 95-98 • 50 RX Racing 02-05 • 50 SX  06-12 • 50 TUONO 03-05 •

BETA:  50 RR 02-05 • 50 RR  05-10 • 50 RR RACING 07-10 • 50 RR SM 02-05 • 50 RR SM  05-10 •

CAGIVA:  50 MITO 99- •

CPI:  50 SM 06-07 •

DERBI:  50 Fenix 96-98 • 50 GPR 01-03 • 50 GPR Nude 04-05 • 50 GPR Nude 06-08 • 50 GPR Racing 04-05 • 50 GPR Racing 06-09 • 50 GPR Racing 10 • 50 GPR Replica  98-00 • 50 Senda R DRD Pro 06-08 • 50 Senda R DRD Racing 02-05 • 50 Senda R DRD Racing 06-08 • 50 Senda R Racer 02-03 • 50 Senda R X'Race 04-05 • 50 Senda R X'Race 06-10 • 50 Senda R X'TREME 02-05 • 50 Senda R X'TREME 06-10 • 50 SENDA R / L 97-99 • 50 SENDA R CLASSIC 01 • 50 Senda SM Classic 97-98 • 50 Senda SM Classic 99-02 • 50 Senda SM RACER 02-03 • 50 Senda SM X'RACE 04-05 • 50 Senda SM X'RACE 06-10 • 50 Senda SM X'TREME 02-05 • 50 Senda SM X'TREME 06-10 • 50 Senda SM X'TREME 11 • 50 Senda SM 1 00-01 • 50 Senda SM DRD Racing Limited 07-08 • 50 Senda SM DRD EVO 09-10 • 50 Senda SM DRD PRO 06-08 • 50 Senda SM DRD Racing 02-05 • 50 Senda SM DRD Racing 06-10 • 50 Senda SM DRD Racing 11-12 • 50 SENDA /R1 00-01 •

FANTIC:  50 Caballero motard SM 06-09 • 50 Caballero Regolarita 06-09 •

GAS-GAS:  50 ROOKIE SM/EC 02-05 • 80 TXT 02-06 •

GENERIC:  50 Trigger SM 06-09 • 50 Trigger X 06-09 •

GILERA:  50 Eaglet Öåïü 420 97-98 • 50 GP 02-03 • 50 RCR 03-05 • 50 RCR 06-09 • 50 RK/GSM/HAK Öåïü 420 98-00 • 50 SMT 03-05 • 50 SMT 06-09 • 50 ZULU / HAK / GSM 01-02 •

HONDA:  ANF 125 INNOVA 4,5,6,7,8,9 04-09 • ANF 125 INNOVA A-B 10-12 • C 70  82 • CHALY 50 79-94 • CR 50 D,E,F 83-85 • CR 60 F,G 85-86 • CR 80 R B 81 • CR 80 R C 82 • CR 80 R D 83 • CR 80 R E 84 • CR 80 R F  85 • CR 80 R G  86 • CR 80 R H-S  87-95 • CR 80 R T  96-02 • CR 80 R2 F Big Wheels 85 • CR 80 R2 G Big Wheels 86 • CR 80 R2 T-2 Big Wheels 96-02 • CR 85 R 3,4,5 03-05 • CR 85 R 6,7 06-07 • CR 85 R-B 3,4, 03-04 • CR 85 R-B 5,6,7  05-07 • CRF 150 R C  12 • CRF 150 R C  12 • CRF 150 R 7,8  07-08 • CRF 150 R-B 7,8,9  07-09 • CRF 50 4,5,6,7,8,9 04-09 • CRF 50 A-B 10-12 • CRF 70 4,5,6,7,8,9 04-09 • CRF 70 A-B 10-12 • CRF 80 4,5,6,7,8,9 04-09 • CRF 80 A-B 10-11 • CRM 75 Spain  • CY 80  79 • MB 80 S street 80 • MBX 75 3 holes  • MBX 80 Hurricane 83 • MT 80 S trail 80 • MTX 50  83- • MTX 75   • MTX 80  82 • MTX 80 R S 83-84 • NS1 75 92-95 • NSR 50   • NSR 80   • SS 50   • ST 70 DAX  82-98 • ST 70 DAX old model 76-81 • XL 50   • XR 50  02-03 • XR 70 R 00-03 • XR 70 R 98-99 • XR 80 R 85- • Z 50 Monkey  • ZB 50   •

KAWASAKI:  AE 80 81-89 • AR 80  82-88 • AR 80  89-92 • KDX 80  84-88 • KFX 50  03-06 • KLX 110 01-02 • KLX 110 03-08 • KLX 110 10-12 • KX 100 A1,A2 89-90 • KX 100 B1-B6 91-96 • KX 100 B6 96 • KX 100 B7 97 • KX 100 C1-C3 98-11 • KX 100 J1,N2 87-88 • KX 60  83-99 • KX 65  00-01 • KX 65  02-11 • KX 65  02-12 • KX 80 D1,D2 81-82 • KX 80 E1 83 • KX 80 E2 84 • KX 80 E3 85 • KX 80 G1,G2 86-87 • KX 80 J1,J2 Big wheels 86-87 • KX 80 J1,J2 Big wheels 88 • KX 80 J1,J2 Big wheels 89-91 • KX 80 L1 88 • KX 80 L2,L3,R1-R7 Small wheels 89-97 • KX 80 T1-T7 Big wheels 92-97 • KX 80 W1,W2,W3 Small wheels 98-00 • KX 80 Y1-Y3 Big wheels 98-00 • KX 85 A1,A2 Small wheels 01-02 • KX 85 A3,A9,AAF-ACF Small wheels Öåïü 420 03-12 • KX 85 B1-B9,BAF-BCF Big wheels 01-12 •

KTM:  50 SX Öåïü 420 06-08 • 60 SX 98-00 • 65 SX 01 • 65 SX 02-10 • 65 SX 11-12 •

MALAGUTI:  50 Drakon 05-08 • 50 XSM 05-06 • 50 XSM  07-08 • 50 XSM  09 • 50 XTM 05-06 • 50 XTM 07-09 •

MBK:  50 X-Limit  03-06 • 50 X-Limit  07-11 • 50 X-Limit Öåïü 420  97-02 • 50 X-Limit SM 02 • 50 X-Limit SM 03-06 • 50 X-Limit SM 07-08 • 50 X-Power 00-02 • 50 X-Power 03-06 • 50 X-Power 07-11 • 50 X-Power 98-99 •

MH:  50 Furia 96-98 • 50 Furia End 05-10 • 50 Furia SM 05-10 • 50 RX R 08-09 • 50 RX R 10 • 50 RX Street 05-07 • 50 RY-Z END 05-09 • 50 RY-Z SM 05-09 • 50 RY-Z SM 10 •

PEUGEOT:  50 XP 6 End 02-03 • 50 XP 6 End 04-05 • 50 XP 6 End 99-01 • 50 XP 6 SM 02-03 • 50 XP 6 SM 04-05 • 50 XP 6 SM Top Road 06 • 50 XP 6 SM Top Road 08-09 • 50 XP 6 Track 06 • 50 XP 6 Track 08 • 50 XP S SM 04-05 • 50 XP S SM Top Road 06 • 50 XP S SM Top Road 08 • 50 XP S End 04-05 • 50 XP S Track 06 • 50 XP S Track 08-09 • 50 XP Street SM 04-05 • 50 XP Street SM evo 2 05-08 • 50 XR6 01-07 • 50 XR7 08-09 •

RIEJU:  50 MRT 09-10 • 50 MRT SM 09-10 • 50 MRX / SMX 02 • 50 MRX / SMX 03-04 • 50 MRX / SMX 05-08 • 50 Naked 04-08 • 50 RR / Spike SM 03-04 • 50 RR / Spike SM 05 • 50 RR/RJ SM Spike 99-02 • 50 RRX  07-08 • 50 RRX Spike SM 07-09 • 50 RS1 98-02 • 50 RS2 Matrix  03 • 50 RS2 Matrix  04-10 • 50 RS3 Matrix  11 • 50 SMX powerUp SM 07-08 • 50 Tango 07-10 •

SUZUKI:  AP 50  75-78 • APX 50 / ER 21Autom.  • DR 50  • DRZ 110 K1,K2 01-02 • DRZ 110 K3-K5 03-05 • GT 50  77-80 • JR 50  83-01 • LT 50 D,E 83-84 • LT 50 L ,X,Y,K1,K2,K3 98-03 • LT 50 A K1, K2,K3,K4,K5 01-05 • OR 50 E N,T 79-80 • RG 50 T (Wolf) 91 • RG 50 W D 83 • RM 100  03 • RM 50  81-82 • RM 65 K3 -K5 03-05 • RM 80 G,H,J Small wheels 86-88 • RMX 50  96-03 • RV 50  79 • SMX 50 01-03 • TS 50 ER 21 aut. France 80-83 • TS 50 ER 21 gearbox 80-83 • TS 50 ERK 80-83 • TS 50 W 84-91 • TS 50 X AM 90-96 • TS 50 X K 97-98 • TV 50 94-95 • ZR 50  83-90 • ZR 50 SL Chopper 81-91 • ZRS 50 RG 81-88 •

YAMAHA:  50 FS1 76-79 • 50 FS1 E 82 • 50 LB II Chappy 88-94 • DT 50 LC  00-01 • DT 50 M 78-80 • DT 50 M speed 78-80 • DT 50 MX 81-85 • DT 50 MX 86-87 • DT 50 MX 88 • DT 50 MX aut. 81-85 • DT 50 R  03-06 • DT 50 R  07-11 • DT 50 R 88-90 • DT 50 R 91-95 • DT 50 R  96 • DT 50 R SM 02 • DT 50 R SM  03-06 • DT 50 R SM  07-11 • DT 50 R X-limit # 420 97-02 • DT 80  81-83 • LB 50 Bop 77- • LB 50 II Chappy 75-79 • LB 50 II Chappy 80-81 • LB 50 II Chappy 82-86 • LB 80 II Chappy 75- • PW 80  83-11 • RD 50 M Alloy wheel 79-80 • RD 50 M spoke wheel 77-78 • RD 50 MX 79-87 • RD 80   • RD 80 LC 82 • RD 80 MX 81-83 • RT 100 A,D,E,F,G,H,J,K,L,M 90-00 • RX 80 SE Chopper 82- • RZ 50 RZ 02 • TT-R 110  08-11 • TTR 50 06-11 • TTR 90  • TY 50 M 78-81 • TY 80  80- • TZR 50  00-02 • TZR 50  03-06 • TZR 50  07-11 • TZR 50 Öåïü420 98-99 • YSR 50  86-92 • YSR 80  88 • YZ 50 81-83 • YZ 60 H,J,K,L 84 •

530NZ  
BIMOTA:  SB 7 Injection 750 95 • SB 7 Injection 750 97- •

BOMBARDIER / CAN AM:  650 DS / Baja 00-03 • 650 DS /DX/Baja 04-08 •

CAGIVA:  350 Ala Azzurra 85-88 • 650 Ala Azzurra 85-88 • 650 Elefant 85-87 • 750 Elefant 93-97 • 750 Elefant Lucky explorer 87-92 •

DUCATI:  350 F3 87-88 • 350 Indiana 87-88 • 500 Pantah 81 • 600 Pantah 82 • 650 Indiana 87-88 • 750 F1 84 • 750 F1 86-88 • 750 Indiana 87-90 •

HONDA:  CB 250 K3,K4,G5 Twin 73-77 • CB 250 N / N A 79-80 • CB 250 T 81 • CB 350 F 72-76 • CB 350 K Twin  • CB 360 G5 75 • CB 400 F 75-77 • CB 400 N, NA / T,AT 78-80 • CB 450 T  • CB 500 F Four F1,K1,K2,K3 72-77 • CB 500 T Twin  • CB 550 F Four 75-80 • CB 650 A 80 • CB 650 B 81 • CB 650 C Custom 81-82 • CB 650 C A,B Custom 80-81 • CB 650 SC Nighthawk 82 • CB 650 Z 79 • CB 750 K1-K6 70-75 • CB 750 C A,B Custom 80-81 • CB 750 C A,B Custom 80-81 • CB 750 F A,B 5 holes 80-82 • CB 750 F Bol D'or A,B,C,D  80-84 • CB 750 F/ F1 75-76 • CB 750 K A,B 4 holes 80-81 • CBR 600 F H,J,K,L 87-90 • CBR 600 F M,N,P,R,S,T 91-96 • CBX 400 F 82-83 • CBX 550 F/F2 C 82-83 • CBX 550 F/F2 D 81-86 • CBX 750 F E,G 84-86 • CM 400 T A Chopper 79-81 • FT 500 C 82-84 • NS 400 R 85-88 • VF 400 F D,E 83-84 • VF 500 C Magna  84-85 • VF 500 F D,E  83-84 • VF 500 F F 85-87 • VF 700 F  84-85 • VF 750 C P,R,S,T 93-96 • VF 750 C T,V,W,X,Y 96-00 • VF 750 C MAGNA 94-04 • VF 750 F D,E,F 83-85 • VFR 400 R 86 • VFR 700 F / F2 86-87 • VFR 750 F G,H 86-87 • VFR 750 F J,K 88-89 • VFR 750 F L, W 90-98 •

KAWASAKI:  GPX 500 R 88 • GPX 600 R C1-C10 88-97 • GPX 750 R F1-F4 87-90 • GPZ 500 R 88 • GPZ 550 D1 Twin shock 81 • GPZ 550 H1-H2 Uni-Track 82-83 • GPZ 600 R Ninja A1-A5 85-89 • GPZ 750 R Ninja G2-G4 85-88 • KH 350 S2  75 • KH 400 S3 76-81 • KH 500 H1 72-75 • KH 750 H2 A,B,C 72-75 • KZ 650 Ltd 77-80 • Z 250 A1,A2,B1 78-81 • Z 250 A3,B2,J 82-83 • Z 400 D1-D4 74-79 • Z 400 J1-J3 80-82 • Z 400 LTD B1-B2,G1,H 77 • Z 440 A1-A3,D4-D6 LTD 80-85 • Z 440 C1-C2,H1-H2  80-81 • Z 500 B1-B2 4 holes 79-80 • Z 500 B3 81 • Z 550 A1-A3 80-83 • Z 550 B1-B2 79-80 • Z 550 LTD C1-C3 81-83 • Z 650 C1-C3 78-79 • Z 650 F1  79 • Z 650 B1-B3 (spokewheel) 77-80 • Z 650 SR D2-D3 Chopper 79-80 • Z 750 B1-B4,Y1,Y2 Ltd Twin 76-82 • ZR 400 (Z400F) A1,B1 Uni Tr. 83-85 • ZXR 750 H2 90 • ZXR 750 J1-J2 91-92 • ZXR 750 L1-L3  93-95 • ZXR 750 Stinger H1 89 • ZXR 750 R K1 92 • ZXR 750 R M1-M3 93-95 • ZZR 400   • ZZR 600 D1-D4 90-92 • ZZR 600 E1-E13-E6 93-06 •

LAVERDA:  750/1000 SF  •

SUZUKI:  GR 650 X D,E,F 83-85 • GS 400 B,C,EC,EN 77-79 • GS 425  79-80 • GS 450 E/S T,X,E,F,G,H  84-88 • GS 450 L E,F,G,H  84-87 • GS 500 Katana  • GS 550 B,DT,ET,T,EGT (spoke wheel) 77-80 • GS 550 E-EG C,N,T 78-82 • GS 550 M X,Z Katana 81-82 • GS 550 E/S/E3S 83-86 • GS 550 L T,X 80-81 • GS 650 E,S,XE  • GS 700 E/ES 85 • GS 750 E/S/T  80-83 • GSF 600 N/S S,T,V,W,X Bandit  95-99 • GSF 600 N/S Y,K1,K2,K3,K4 Bandit 00-04 • GSF 600 S  96-03 • GSF 650 N/S Bandit K5,K6 05-06 • GSF 650 N/S Bandit ABS K5,K6 05-06 • GSX 400 E/S Z,D,E,F,G,H Twin 82-87 • GSX 400 ES,ET,EX Twin 81-83 • GSX 400 F X,Z,D,E,F 81-85 • GSX 400 TX 81-85 • GSX 550 E  83-87 • GSX 600 F F,G,H,J 85-88 • GSX 600 F K,L,M 89-91 • GSX 600 F N,P,R,S,T,V 92-97 • GSX 600 F W,X,Y,K1aK6 98-06 • GSX 750 EE,ESD,ESE,ESG,EFE 83-89 • GSX 750 W,X,Y,K1,K2 Inazuma 98-02 • GSX 750 F K,L,M,N,P,R,S,T,V 89-97 • GSX 750 F W,X,Y,K1,K2 -K6 98-06 • GSX-R 750 F 85 • GSX-R 750 G,H 86-87 • GSX-R 750 J,K 88-89 • GSX-R 750 L,M 90-91 • GSX-R 750 T,V 96-97 • GSX-R 750 W N,P,R,S 92-95 • GT 380  73-77 • GT 500  85-87 • GT 750 L,M 74-75 • RF 600 R S,T,V,W 96-97 • RF 600 R P,R 93-94 • RG 500 Gamma 86-89 • T 500 -84 • XN 650 Turbo - XN85 83-86 •

TRIUMPH:  750 Daytona 91-93 • 750 Daytona option 1 91-93 • 750 Daytona option 2 91-93 • 750 Trident 91-98 • T 509 Speed Triple 97-98 • T 595 Daytona 97-98 •

YAMAHA:  FZ 6 N  04-07 • FZ 6 R 09-12 • FZ 6 S Fazer 04-07 • FZ 6 S2 07-10 • FZ 6 S2 Fazer 07-10 • FZ 600  86-88 • FZ 700 C  87 • FZ 750  85-86 • FZ 750 Genesis 87-89 • FZ 750 Genesis 90-91 • FZR 600 D,E  91-93 • FZR 600 W,A,B 89-90 • FZR 600 R F 94-95 • FZR 750 R OW01 88-90 • FZR 750 R OW01 89-90 • FZR 750 RT Genesis 88-89 • FZS 600 Fazer 98-02 • FZX 700 C 86-87 • FZX 750 Fazer 86-91 • FZX 750 Fazer 92-97 • RD 250 DX C 76-77 • RD 250 DX D 77-78 • RD 250 DX E 78-80 • RD 250 LC 80-85 • RD 350 A,B 74-76 • RD 400  78-80 • RD 500 LC 84-87 • RDLC 350 4LO 81-82 • SR 400 80 • SR 500 80-90 • XJ 400  82 • XJ 550  83 • XJ 600  84-90 • XJ 650 86-90 • XS 250  77- • XS 250  77-82 • XS 250 SE/ SF 80-85 • XS 360  77 • XS 400  78-81 • XS 400 DOHC  82-88 • XS 400 SE  80-82 • XS 500  76-80 • XS 500 D  76-80 • XS 650  75-81 • XT 500 Öåïü530 77-89 • YX 600  86-87 • YZF 600 R Thundercat 96-01 • YZF 600 R6 Öåïü530 99-02 • YZF 600 R6 -S Öåïü 530 03-07 • YZF 750 R Öåïü530 93-98 • YZF 750 R7 99-03 • YZF 750 SP Öåïü 530 93-99 •

òåëåôîí:8 499 703 20 36
ã.Ìîñêâà, Êîðîâèíñêîå øîññå, ä.2À